Polityka prywatności w Fundacji Artystyczna Podróż Hestii

(zasady przetwarzania danych osobowych)

Bezpieczeństwo i poufność Państwa danych jest dla nas priorytetem. Zapewniamy, że zawsze dokładaliśmy
i będziemy dokładać wszelkich starań aby zapewnić ochronę Waszych danych, poprzez stosowanie odpowiednich zabezpieczeń technicznych i organizacyjnych, w tym stosowanie odpowiedniej ochrony podczas projektowania nowych usług i rozwiązań.

Niniejszy regulamin służy poinformowaniu klientów i stron zainteresowanych o celu, zakresie i kategoriach przetwarzania ich danych osobowych, czasie przetwarzania danych oraz o przysługujących im prawach, zgodnie z obowiązującym od 25 maja 2018r. Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych, w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwany RODO).

Administrator danych

Administratorem Państwa Danych jest Fundacja Artystyczna Podróż Hestii z siedzibą w Sopocie 81-731 Sopot, ul. Hestii 1 wpisana jest do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS0000518962 o numerze NIP 5851469283 i numerze REGON 222134421 ustanowiona została aktem notarialnym z dnia 30.06.2014 w kancelarii notarialnej Anny Tarasiuk przez Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń ERGO Hestia Spółka Akcyjna z siedzibą w Sopocie.

Jako Administrator Danych, jesteśmy odpowiedzialni za zapewnienie bezpieczeństwa Państwa danych osobowych i ich wykorzystywania zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Wszelkich dodatkowych informacji możecie Pastwo zasięgnąć pod adresem konkurs@fundacjaaph.pl lub listownie na adres podany jako adres siedziby fundacji

Bezpieczeństwo danych

W celu zagwarantowania bezpieczeństwa Państwa danych, przeprowadziliśmy Ocenę Skutków Przetwarzania danych osobowych uwzględniając ryzyka związane z ich przetwarzaniem oraz analizę ryzyka dla stosowanych przez nas zabezpieczeń. Aktualnie stosujemy wysokiej klasy, sprawdzone zabezpieczenia prewencyjne oraz mechanizmy monitorujące sposoby przetwarzania, przepływy oraz dostępu do posiadanych informacji, tak aby móc zagwarantować, że przetwarzanie danych odbywa się nie tylko zgodnie z prawem ale również zgodnie z najlepszymi praktykami w dziedzinie zabezpieczania danych i systemów informatycznych. Państwa dane pozostające w naszych zasobach nie są przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy (UE).

Kategorie zbieranych danych osobowych

Przetwarzane przez nas kategorie danych osobowych to dane osobowe, które pochodzą bezpośrednio od osób zainteresowanych (lub zostały nam przekazane w ich imieniu) lub dane osobowe, które zostały zebrane ze źródeł publicznie dostępnych, w szczególności: imię i nazwisko, adres e-mail, telefon kontaktowy, adres korespondencyjny. Aktualnie, w związku z prowadzoną przez nas działalnością informujemy, że przetwarzamy (lub możemy przetwarzać) dane osobowe w następujących procesach:

Przetwarzanie danych jest wymagane w celu świadczenia wszystkich naszych usług na jak najwyższym poziomie, na podstawie i w zakresie zawartych z naszymi klientami umów lub zleceń. Odmowa podania tych danych uniemożliwia zawarcie umów lub przyjmowanie zleceń. Wszystkie informacje dotyczące konkretnych osób lub klientów będziemy przetwarzali przez okres świadczenia umowy oraz pięć lat po jego wygaśnięciu, (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).

Przetwarzanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu nawiązywania współpracy z nowymi klientami, na wniosek osób zainteresowanych naszą ofertą, wyłącznie przez okres trwania negocjacji i rozmów handlowych. Wszelkie dane w tym zakresie posiadamy wyłącznie za Państwa zgodą oraz w podanym przez Was zakresie (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

Przetwarzanie danych jest konieczne w celu możliwości świadczenia usług, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz prawidłowej współpracy z podwykonawcami. Odmowa podania danych uniemożliwia realizację tych celów. Wszystkie informacje dotyczące konkretnych osób lub klientów będziemy przetwarzali przez okres świadczenia umowy oraz dziesięć lat po jej wygaśnięciu, jednak nie krócej niż wymagają tego przepisy prawa (o ile takie mają zastosowanie), (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).

Przetwarzanie danych jest dobrowolne. Informacje z newsletterów otrzymujecie Państwo od nas wyłącznie w sytuacji wyrażenia zgody na ich otrzymywanie poprzez zapisanie się do listy. Dane osobowe będziemy przetwarzać w celach marketingowych i informacyjnych do czasu wycofania przez Państwa zgody, (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

Przetwarzanie danych jest konieczne w celu wywiązania się z obowiązków prawnych, takich jak np. ustawa o rachunkowości i to te przepisy stanowią podstawę do przetwarzania przez nas danych przez okres sześciu lat (zgodnie z aktualnym stanem prawnym pięć pełnych lat). Odmowa podania danych uniemożliwia zawarcie umowy, (art. 6 ust. 1 lit. c RODO).

Przetwarzanie danych jest konieczne w celu wywiązania się z obowiązków prawnych, takich jak np. ustawa kodeks pracy i to te przepisy stanowią podstawę do przetwarzania przez nas danych przez okres wymagany prawem. Odmowa podania danych uniemożliwia zawarcie umowy, (art. 6 ust. 1 lit. c RODO).

Dane dotyczące kandydatów do pracy posiadamy dzięki wyrażonym nam zgodom i przetwarzamy przez czas prowadzenia rekrutacji. Niemniej w sytuacji kiedy wyrażacie Państwo zgodę na potrzeby przyszłych rekrutacji możemy je zatrzymać na okres jednego roku (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

Dane pochodzące z monitoringu wizyjnego przetwarzamy w celu ochrony osób i mienia, uważając to za swój usprawiedliwiony cel. Wszystkie zbierane w ten sposób dane przechowywane są przez okres jednego miesiąca, (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

Polityka wykorzystywania cookies

W serwisie Administratora stosuje się tzw. pliki cookies (specjalne pliki pochodzące z danej witryny internetowej odnotowywane i zapamiętywane przez daną przeglądarkę internetową), które są następnie zapisywane np. na dysku twardym użytkownika lub w pamięci urządzenia. Ten rodzaj plików służy m.in. ułatwieniu poruszania się po serwisie zarządzanym przez Administratora, a także może służyć lepszemu zapamiętywaniu określonych preferencji użytkownika w ramach naszego serwisu. Informujemy, że jest możliwe usunięcie tych plików z dysku twardego lub zablokowanie ich zapisywania. Sposób wprowadzenia takich zmian jest uzależniony od używanej przeglądarki internetowej, zmiany można wdrożyć poprzez odpowiednie skonfigurowanie ustawień przeglądarki lub wykorzystywanego urządzenia. Brak zmiany w wymienionych ustawieniach jest interpretowane jako zgoda użytkownika na akceptację plików cookies. Należy jednak pamiętać, że zablokowanie zapisywania plików cookies może utrudnić lub całkowicie uniemożliwić korzystanie z wybranych funkcji serwisu. W swoim serwisie Administrator używa technologii cookies do rejestrowania informacji o zachowaniach użytkownika. Zbierane dane podlegają profilowaniu i są wykorzystywane do celów takich jak tworzenie przez Administratora tzw. reklamy spersonalizowanej czy sporządzanie raportów demograficznych. Administrator wykorzystuje w tym celu m.in. narzędzie Google Analytics śledzące ruch na stronach APH.

Polityka dotycząca korzystania z profilowania:

Udostępnianie danych osobowych

Dane osobowe mogą być przekazywane następującym kategoriom odbiorców:

W każdym z wymienionych przypadków staramy się, aby posiadane przez nas dane były aktualne i poprawne, a mając na uwadze Państwa prywatność wszystkie informacje stanowiące dane osobowe minimalizujemy w stopniu umożliwiającym nam ich prawidłowe przetwarzanie.

Prawa osób w zakresie danych osobowych

Na każdym etapie przetwarzania przez nas danych, mają Państwo prawo do:

W celu zapewnienia prawidłowej obsługi Państwa zapytań oraz zachowania należytej staranności podczas ich obsługi możecie Państwo wystąpić z wnioskiem o realizację swoich praw kierując korespondencję w tej sprawie na adres konkurs@fundacjaaph.pl . Każdy złożony przez Państwa wniosek rozpatrywany jest indywidualnie i w stosunku do obowiązujących przepisów prawa. Przypominamy, że możliwość skorzystania z konkretnego uprawnienia może zależeć od podstawy prawnej, wykorzystywanej w ściśle określonym celu przetwarzania Państwa danych oraz, np. czy przetwarzanie danych nie jest uzależnione od wykonania umowy lub usługi. Państwa wnioski będą realizowane bez zbędnej zwłoki, maksymalnie w terminie miesiąca od ich otrzymania, niemniej możliwe jest, że z uwagi na charakter wniosku nie będziemy w stanie dotrzymać tego terminu, w takiej sytuacji zostaną Państwo powiadomieni o zaistniałym opóźnieniu oraz jego przyczynach. Analogicznie, gdyby zaszły takie okoliczności poinformujemy Państwa o powodach odmowy przyjęcia i realizacji wniosku. Informujemy, że pierwszy wniosek jest realizowany bez opłat, niemniej w sytuacji kiedy Państwa wnioski byłyby nieuzasadnione lub nadmierne, zastrzegamy sobie prawo do pobierania opłaty za ponowne udzielenie informacji. O wysokości opłaty lub jakichkolwiek innych przyczynach przez wzgląd, na które nie będziemy w stanie zrealizować Państwa wniosku zostaniecie Państwo bezzwłocznie poinformowani. Dodatkowo, w celu zagwarantowania bezpieczeństwa przekazywanych informacji, w sytuacji kiedy nie będziemy w stanie prawidłowo Państwa zidentyfikować jako osoby upoważnione do odbioru danych zastrzegamy sobie prawo do zmiany sposobu dostarczenia informacji, o czym zostaniecie Państwo poinformowani. W przypadku realizacji prawa do przenoszenia danych, Administrator Danych dokona bezpośredniego przesłania tych danych do innego Administratora Danych, o ile będzie istniała taka techniczna możliwość. Osoba wnioskująca o realizację tego prawa zostanie poinformowana o decyzji co do możliwości przeniesienia.

Dodatkowe informacje

Niniejsze Zasady obowiązują od dnia 25 maja 2018r. do odwołania i realizują obowiązek prawny wynikający z art. 13 – 14 RODO. Zastrzegamy sobie prawo do zmian w obowiązujących zasad, zawsze w celu poprawy jakości świadczonych przez nas usług oraz w poszanowaniu Państwa praw i prywatności.

Bardzo dziękujemy za zapoznanie się z naszą polityką prywatności.

Fundacja Artystyczna Podróż Hestii

Organizator
Artystyczna Podróż Hestii
Mecenas
ERGO Hestia
Partner strategiczny
MSN
Patronat honorowy 19. edycji
Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego
Narodowe Centrum Kultury
Zakochaj Sie W Warszawie
Partnerzy
bęc zmiana
Akademia sztuk pięknych im. Eugeniusza Gepperta we Wrocławiu
ASP Katowice
Akademia sztuk pięknych w Gdańsku
UAP Poznań
Akademia sztuk pięknych im. Jana Matejki w Krakowie
Akademia Sztuki
Residency Unlimited
Rubert
Partnerzy medialni
KMAG
TVP Kultura
Magazyn SZUM
Notes na 6 tygodni
Contemporary Lynx
ArtInfo
warsawolic
BLOK Magazine
Polityka
Proszę, przywróć mnie do pionu.