Regulamin 20. edycji
Konkursu Artystyczna Podróż Hestii

 1. 1. Organizator

  Organizatorem 20. edycji Konkursu Artystyczna Podróż Hestii (dalej: „Konkurs”) jest Fundacja Artystyczna Podróż Hestii z siedzibą w Sopocie, 81-731 Sopot, ul. Hestii 1, wpisana do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VIII Wydział Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS0000518962 o numerze NIP 5851469283 i numerze REGON 222134421, ustanowiona aktem notarialnym z dnia 30.06.2014 w kancelarii notarialnej Anny Tarasiuk przez Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń ERGO Hestia Spółka Akcyjna z siedzibą w Sopocie, zwana dalej „Organizatorem”.

 2. 2. Cele Konkursu

  1. Celem Konkursu jest inspirowanie młodych artystów-studentów do własnych, niezależnych poszukiwań twórczych, wspieranie ich w budowaniu swojej drogi artystycznej poprzez możliwość konfrontacji efektów swojej pracy twórczej z opinią ekspertów zasiadających w Jury Konkursu.
  2. Wsparcie w zaistnieniu młodych artystów w polskim i międzynarodowym obiegu sztuki poprzez:
   1. organizację 1-miesięcznej rezydencji artystycznej w Nowym Jorku (Residency Unlimited) dla Laureata Nagrody Głównej;
   2. organizację 1-miesięcznej rezydencji artystycznej w Wilnie (Rupert’s Residency Programme) dla Laureata Nagrody Drugiej;
   3. organizację we współpracy z najlepszymi specjalistami z Polski i zagranicy 5 dniowych warsztatów dotyczących działań z zakresu biznesu i sztuki w Sokołowsku (Sokołowsko – Międzynarodowe Laboratorium Kultury) dla pięciorga Laureatów Nagrody Specjalnej;
   4. zorganizowanie w Warszawie wystawy zbiorowej dla finalistów Konkursu wraz z umieszczeniem prac w katalogu wystawy;
  3. Upowszechnianie w środowisku artystycznym i biznesowym idei promocji młodych artystówi wspierania edukacji artystycznej poprzez organizowanie przy okazji Konkursu wykładów, spotkań i dyskusji z przedstawicielami świata sztuki i biznesu.
 3. 3. Uczestnicy

  1. Uczestnikiem Konkursu może być każda pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca status studenta IV lub V roku uczelni artystycznej lub kierunku artystycznego uczelni wyższej w Polsce, która zapoznała się z niniejszym Regulaminem i akceptuje jego postanowienia.
  2. Uczestnicy Konkursu muszą posługiwać się językiem angielskim w stopniu umożliwiającym im realizację rezydencji zagranicznej.
  3. W Konkursie mogą brać udział uczestnicy poprzednich edycji Konkursu, w tym finaliści, o ile spełniają kryteria opisane w Regulaminie, z wyjątkiem laureatów ubiegłych edycji.
  4. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy, członkowie władz i przedstawiciele Organizatora Konkursu lub innych podmiotów biorących bezpośredni udział w przygotowaniu i prowadzeniu Konkursu.
  5. Uczestnicy ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i dostarczeniem prac konkursowych Organizatorowi.
  6. Osoby biorące udział w Konkursie, poprzez zaakceptowanie oświadczenia zawartego w formularzu zgłoszenia do Konkursu, potwierdzają zapoznanie się, akceptację i przyjęcie do stosowania, postanowień niniejszego Regulaminu.
  7. Uczestnik może zgłosić do Konkursu jedną, oryginalną, wykonaną samodzielnie przez siebie pracę, która jest jego własnością i do której żadnych roszczeń nie mają osoby trzecie.
  8. Udział w Konkursie jest bezpłatny i dobrowolny.
 4. 4. Harmonogram

  Konkurs będzie prowadzony zgodnie z następującym harmonogramem:

  1. 11.01.2021 r. – ogłoszenie Konkursu na stronie www.artystycznapodrozhestii.pl/konkurs.
  2. Od 11.01.2021 do 23.03.2021 r. – nadsyłanie zgłoszeń drogą on-line.
  3. Do 07.05.2021 r. – wybór finalistów Konkursu i publikacja ich nazwisk na stronie Konkursu www.artystycznapodrozhestii.pl/konkurs.
  4. Od 07.05.2021 r. do 14.05.2021 r. – dostarczenie przez Uczestników oryginałów prac do Pawilonu Sztuki ERGO Hestia w Warszawie przy ul. Kostrzewskiego 1. (UWAGA: punkt dotyczy jedynie prac finalistów 20. edycji. Finaliści 19.edycji dostarczają prace na wyżej wskazany adres w dniach: 12-16 kwietnia)
  5. 31.05.2021 r. - 13.06.2021 r. - wystawa finalistów w pawilonie „Muzeum nad Wisłą” Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie.
  6. 11.06.2021 r. – osobiste prezentacje finalistów 19. i 20. edycji przed członkami Jury w Muzeum nad Wisłą – filii Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie.
  7. 11.06.2021 r. - ogłoszenie nazwisk Laureatów Konkursu podczas wystawy finałowej, która odbędzie się w Warszawie w Muzeum Sztuki Nowoczesnej.
 5. 5. Techniki

  Na Konkurs można nadsyłać prace z obszarów: malarstwa, grafiki, rzeźby i instalacji, fotografii, sztuki cyfrowej, performance, spełniające kryteria opisane poniżej:

  1. Malarstwo - dzieła wykonane w dowolnej technice (olej, tempera, akryl, akwarela, kredki, kolaż itd.) i na dowolnym materiale (płótno, papier, drewno, plastik, metal itd.). Maksymalny dozwolony wymiar każdej pracy to 300 cm na każdym boku. Dozwolone jest stworzenie poliptyku jako jednego dzieła - pod warunkiem, że jego całkowite wymiary nie przekroczą 300 cm x 300 cm.
  2. Grafika warsztatowa - dzieło wykonane w dowolnej technice.Maksymalny dozwolony wymiar każdej pracy to 300 cm na każdym boku. Dozwolone jest stworzenie poliptyku jako jednego dzieła - pod warunkiem, że jego całkowite wymiary nie przekroczą 300 cm x 300 cm.
  3. Rzeźba i instalacja - prace mogą zostać wykonane z dowolnego materiału z możliwością wykorzystania efektów dźwiękowych, świetlnych i filmu. Maksymalny dozwolony rozmiar każdej pracy to 200 cm długości, 100 cm głębokości i 200 cm wysokości.
  4. Fotografia - fotografie i fotografie z obróbkami graficznymi wykonanymi przy pomocy programów graficznych. Dozwolone jest dostarczenie serii zdjęć, jeśli całkowity ich rozmiar nie przekroczy 300 cm x 300 cm a seria nie przekroczy 10 obiektów. w przypadku wejścia do Finału, artysta zobowiązany jest przekazać na wystawę pracę wydrukowaną na papierze archiwalnym i odpowiednio zabezpieczoną certyfikatem. W momencie otrzymania nagrody artysta zobowiązany jest do dostarczenia certyfikatu na papier fotograficzny.
  5. Sztuka cyfrowa - dzieła w całości zrealizowane przy pomocy komputera lub za pomocą aplikacji i urządzeń cyfrowych. Są to obrazy, filmy, instalacje, w których znaczącą rolę gra użycie mediów cyfrowych. Maksymalny czas trwania filmu wynosi 10 minut. Film musi być dostarczony wyłącznie w panelu zgłoszenia w formie aktywnego linku do serwisu Vimeo.pl wraz z kodem dostępu, jeśli jest wymagalny.
  6. Performance - zapis sytuacji artystycznej, której przedmiotem i podmiotem jest ciało performera w określonym kontekście czasu i przestrzeni. Zapis performance obejmuje:
   1. minimum 7 zdjęć z przeprowadzonego działania
   2. dokumentacja wideo – maksymalny czas trwania filmu wynosi 10 minut. Dokumentacja wideo musi być dostarczona wyłącznie w panelu zgłoszenia w formie aktywnego linku do serwisu Vimeo.pl wraz z kodem dostępu, jeśli jest wymagalny.
 6. 6. Sposoby zgłoszenia się do Konkursu

  1. Zgłoszenie do Konkursu następuje od dnia 11 stycznia 2021 r. do dnia 23 marca 2021 r., wyłącznie poprzez skorzystanie z metody on-line.
  2. Link do formularza zgłoszeniowego znajduje się na stronie www.artystycznapodrozhestii.pl/konkurs.
  3. Aby wziąć udział w Konkursie należy w okresie od 11 stycznia 2021 r. do dnia 23 marca 2021 r. roku włącznie:
   1. poprawnie wypełnić w całości formularz zgłoszeniowy, dostępny na stronie www.artystycznapodrozhestii.pl/konkurs, w którym należy podać w szczególności: imię i nazwisko, adres poczty elektronicznej (e-mail), numer telefonu kontaktowego;
   2. potwierdzić w formularzu zgłoszeniowym zapoznanie się, akceptację i zobowiązanie do przestrzegania Regulaminu;
   3. złożyć oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych na cele Konkursu;
   4. załączyć pracę konkursową, w formie elektronicznej w formacie pliku JPG/PNG, zaś w przypadku filmów, w formie aktywnego linku do serwisu Vimeo.pl wraz z kodem dostępu, jeśli jest wymagalny. Pojedynczy plik JPG/PNG nie powinien być większy niż 5MB.
  4. Niedopuszczalne jest zgłoszenie przez Uczestnika do Konkursu pracy konkursowej, do której prawa przysługują innym osobom niż Uczestnik Konkursu.
  5. Niedopuszczalne jest zgłoszenie przez Uczestnika do Konkursu pracy konkursowej, która zawiera treści sprzeczne z prawem lub narusza prawa lub dobra osobiste osób trzecich.
  6. Prace autorów niespełniających warunków uczestnictwa, o których mowa w pkt 3 Regulaminu oraz nie spełniające warunków, o których mowa w lit. c, d i e powyżej, nie biorą udziału w Konkursie.
  7. Jury spośród prawidłowo dokonanych zgłoszeń wybierze do dnia 07.05.2021 r. maksymalnie 25 Finalistów Konkursu.
  8. Prace zakwalifikowane do finału i nazwiska Finalistów 20. edycji zostaną umieszczone na stronie Organizatora pod adresem www.artystycznapodrozhestii.pl/konkurs.
 7. 7. Sposoby dostarczania prac finałowych na wystawę

  1. Finaliści 20. edycji Konkursu, wybrani przez Jury zgodnie pkt. 6. Regulaminu zobowiązani są w terminie do dnia 14.05.2021 r., a finaliści 19.edycji konkursu zaś zobowiązani są do dnia 26 kwietnia:
   1. dostarczyć oryginał zakwalifikowanej do Finału (finałowej) pracy konkursowej do Pawilonu Sztuki ERGO Hestia w Warszawie, adres: ul. Kostrzewskiego 1, 00-768 Warszawa.
   2. dostarczyć oryginał podpisanego przez Finalistę Regulaminu na adres Pawilonu Sztuki ERGO Hestia w Warszawie, ul. Kostrzewskiego 1, 00-768 Warszawa.
  2. Prace finałowe należy przesyłać w opakowaniu wykluczającym uszkodzenie. Dostawa oraz odbiór prac na Konkurs następuje na koszt i ryzyko Uczestnika Konkursu.
  3. Finałowe prace będą przyjęte na wystawę wyłącznie, jeśli będą przystosowane do wystawiennictwa.
  4. Prace finałowe powinny być opatrzone sygnaturą oraz czytelnym opisem na odwrocie obrazu/dzieła oraz dołączoną metryczką zawierającą imię i nazwisko autora, tytuł obrazu, wymiary, technikę, rok powstania oraz oznaczenia –„góra”, „dół”.
  5. Prace w kategorii sztuka cyfrowa i wideo performance powinny być dostarczone w formacie DVD-Video, AVI, MOV, nagrane na płycie CD/DVD wraz ze szczegółowym opisem plików zawierającym tytuł, datę i miejsce wykonania, imię i nazwisko autora dokumentacji. Przesłane materiały nie będą zwracane.
  6. Prace finałowe wymagające montażu, aranżacji przestrzennej, zestawień muszą posiadać dokładną instrukcję ich eksponowania, a wszystkie elementy montażowe powinny być załączone do pracy wraz z instrukcją.
  7. Koszty ewentualnego ubezpieczenia prac konkursowej ponoszą Uczestnicy.
  8. Na wystawie zostaną zaprezentowane prace wszystkich autorów zakwalifikowanych do Finału Finału 19. i 20.edycj Konkursu, którzy spełnili warunki określone w lit. a-f powyżej.
  9. Wystawa prac Finalistów 19. i 20. edycji Konkursu odbędzie się w pawilonie „Muzeum nad Wisłą” Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie.
  10. Zgłoszonych do Konkursu prac nie można wycofać z wystawy przed jej zakończeniem.
  11. Uczestnik zobowiązany jest do odbioru prac na własny koszt w możliwie jak najkrótszym czasie od zakończenia wystawy, nie później jednak niż w nieprzekraczalnym terminie do 18 czerwca 2021. Po upływie tego terminu praca zostanie odesłana na koszt odbiorcy na adres, z którego został nadesłany.
 8. 8. Katalog wystawy finałowej

  1. Wystawie prac finalistów 19. i 20. edycji Konkursu towarzyszyć będzie katalog zawierający wszystkie wybrane do Finału prace konkursowe.
  2. Finaliści 19. i 20. edycji zobowiązani są do przesłania drogą mailową na adres o.dobrowolska@fundacjaaph.pl (tytuł wiadomości: „Katalog Konkursu, Imię i Nazwisko) danych niezbędnych do prezentacji pracy w katalogu. Finaliści 19.edycji zobowiązani są do przesłania danych do dnia 23 kwietnia włącznie, finaliści 20.edycji do dnia 11.05.2021 włącznie,
   1. imię i nazwisko autora
   2. pełna nazwa uczelni
   3. pełna nazwa wydziału
   4. tytuł pracy
   5. technika wykonania pracy
   6. wymiary pracy w centymetrach (szerokość x wysokość x głębokość)
   7. rok powstania pracy
   8. zdjęcie pracy w rozdzielczości minimum 300 dpi dla formatu A4, Cmyk
   9. opis pracy: maksymalnie 1000 znaków
  3. W katalogu zostaną opublikowane wyłącznie prace Finalistów, którzy spełnili warunki opisane pkt. 8 a Regulaminu powyżej.
 9. 9. Jury

  1. Oceny prac konkursowych i wyboru Finalistów oraz Laureatów Konkursu dokonywać będzie Jury powołane przez Organizatora.
  2. Organizator ogłasza skład Jury jednorazowo na potrzeby danej edycji Konkursu. Skład Jury może ulegać zmianie w kolejnych edycjach.
  3. Organizator powołuje międzynarodowe Jury 20. edycji Konkursu w składzie:
   1. Piotr Maria Śliwicki - Przewodniczący, prezes Sopockiego Towarzystwa Ubezpieczeń ERGO Hestia SA;
   2. Nathalie Anglès - kuratorka i krytyczka sztuki. Założycielka i dyrektor centrum rezydencyjnego Residency Unlimited w Nowym Jorku, Stany Zjednoczone;
   3. Sebastian Cichocki - kurator, Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie;
   4. Jarosław Fliciński - artysta;
   5. Magdalena Kąkolewska - prezes Fundacji Artystyczna Podróż Hestii;
   6. Paweł Sosnowski - krytyk, kurator, Fundacja i Galeria Propaganda;
   7. Michał Suchora - kurator, Galeria BWA Warszawa;
   8. Bogna Świątkowska - prezes Fundacji „Bęc Zmiana”;
   9. Agnieszka Tarasiuk - kuratorka, Muzeum Rzeźby im. X. Dunikowskiego, oddział Muzeum Narodowego w Warszawie
  4. Jury ma zapewnioną całkowitą niezależność podejmowania decyzji. Jego werdykt jest ostateczny.
 10. 10. Sposób wyłaniania zwycięzców

  Selekcja prac będzie podzielona na 2 etapy:

  1. Jury, na podstawie nadesłanych przez Uczestników drogą elektroniczną zgłoszeń, wyłoni w drodze głosowania do dnia 07.05.2021 roku Finalistów 20. edycji Konkursu.
  2. Finaliści 19. i 20. Edycji Konkursu w dniu Gali Finałowej, tj.
   11.06.2021 r.
   , na spotkaniu z członkami Jury przedstawią osobiście ustną prezentację swojej twórczości. Rozmowa z członkami Jury odbywać się będzie w języku polskim.
  3. Jury ma prawo do zadawania pytań. Pytania i dyskusja odbędą się po zakończeniu prezentacji.
  4. Po zakończeniu prezentacji, Jury w drodze głosowania wyłoni spośród Finalistów 19. i 20. edycji Laureatów Konkursu:
   1. Laureata Nagrody Głównej;
   2. Laureata Nagrody Drugiej;
   3. 5 Laureatów Nagrody Specjalnej;
  5. Ogłoszenie nazwisk Laureatów 19. i 20. edycji Konkursu nastąpi dnia 11.06.2021 r. podczas Gali Finałowej w Muzeum nad Wisłą – filii Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie.
  6. Informacja o wynikach Konkursu zostanie zamieszczona także na stronie internetowej Organizatora pod adresem www.artystycznapodrozhestii.pl/konkurs.
 11. 11. Nagrody

  Laureaci Konkursu, z zastrzeżeniem pkt d-g poniżej, otrzymują następujące nagrody;

  1. Nagroda Główna „Rezydencja w Nowym Jorku”

   Zdobywca Nagrody Głównej otrzymuje, z zastrzeżeniem pkt. g-k poniżej, Nagrodę, którą jest 1-miesięczna rezydencja w Nowym Jorku (Residency Unlimited), zrealizowana w ciągu 12 miesięcy od ogłoszenia laureatów 19 i 20.edycji konkursu. W ramach nagrody Organizator opłaca zakwaterowanie, bilet lotniczy w obie strony, ubezpieczenie na cały czas trwania podróży, kieszonkowe w wysokości 4 000 USD w przeliczeniu na PLN według kursu NBP z dnia poprzedzającego wypłatę.

  2. Nagroda Druga „Rezydencja w Wilnie”

   Zdobywca Nagrody Drugiej otrzymuje, z zastrzeżeniem pkt. g-k poniżej, Nagrodę, którą jest 1-miesięczna rezydencja w Wilnie (Rupert’s Residency Programme) zrealizowana w ciągu 12 miesięcy od ogłoszenia laureatów 19 i 20.edycji konkursu. W ramach nagrody Organizator opłaca zakwaterowanie, bilet lotniczy w obie strony, ubezpieczenie na cały czas trwania podróży, kieszonkowe w wysokości 1500 EUR w przeliczeniu na PLN według kursu NBP z dnia poprzedzającego wypłatę.

  3. Nagroda Specjalna „Warsztaty w Sokołowsku”

   Pięciu Laureatów Nagrody Specjalnej otrzymuje, z zastrzeżeniem pkt. g-k poniżej, Nagrodę, którą są 5-dniowe warsztaty-rezydencja artystyczna w Sokołowsku (Sokołowsko Międzynarodowe Laboratorium Kultury), zrealizowana w ciągu 12 miesięcy od ogłoszenia laureatów 19 i 20. edycji konkursu. W ramach nagrody Organizator opłaca zakwaterowanie, wyżywienie, dojazd w obie strony dla Laureatów. Organizator pokrywa koszt warsztatów prowadzonych w ośrodku rezydencyjnym w Sokołowsku, w tym honoraria ekspertów, dojazd ekspertów do Sokołowska, zakup niezbędnych pomocy dydaktycznych. W ramach nagrody Laureaci wezmą udział w warsztatach dotyczących działań z zakresu współpracy biznesu i sztuki, prowadzonych przez najlepszych specjalistów z Polski z zagranicy.

  4. Organizator w imieniu Fundatora może przyznać Nagrodę Specjalną Prezesa Grupy ERGO Hestia, pana Piotra M. Śliwickiego (Fundator Nagrody Specjalnej). Nagrodą jest współpraca przy projekcie koncepcji wizualnej Raportu Rocznego Grupy ERGO Hestia na warunkach komercyjnych, uregulowanych osobnymi umowami.
  5. Laureaci Nagrody Głównej, Nagrody Drugiej oraz Nagrody Specjalnej „Warsztaty w Sokołowsku” zobowiązani są do odbycia rezydencji w wyznaczonych terminach. Niezrealizowanie nagrody w podanym terminie skutkuje utratą Nagrody przy zachowaniu pozostałych postanowień niniejszego Regulaminu, w tym przeniesienia autorskich praw majątkowych do wyłonionej w konkursie pracy na rzecz Organizatora zgodnie z Umową, będącą integralną częścią niniejszego Regulaminu.
  6. Warunkiem przyznania Nagrody Głównej, Nagrody Drugiej i Nagrody Specjalnej jest podpisanie przez Laureata z Organizatorem Konkursu umowy, której wzór stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu. Umowa ta przenosi na Organizatora autorskie prawa majątkowe i prawa pokrewne do nagrodzonej pracy konkursowej.
  7. Laureat zobowiązany jest do potwierdzenia odbioru nagrody poprzez podpisanie potwierdzenia odbioru Nagrody, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do Regulaminu.
  8. Wartość Nagrody Głównej, Nagrody Drugiej i Nagrody Specjalnej zostanie wskazana w umowie przenoszącej prawa do pracy konkursowej, o której mowa w pkt. f powyżej.
  9. Podatek od nagród w wysokości 10% wartości Nagrody określonej w pkt. a-c powyżej pokrywa Laureat, zgodnie z obowiązującymi przepisami. Nagroda pieniężna (kieszonkowe) jest wypłacana Laureatowi Konkursu po potrąceniu podatku od nagrody.
  10. Podatek od nagród określony w pkt. h powyżej oraz zaliczki na podatek dochodowy osób fizycznych określone w pkt. h powyżej nalicza i pobiera Organizator Konkursu zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa.
 12. 12. Prawa autorskie i prawa pokrewne

  1. Do Konkursu mogą być zgłaszane jedynie takie prace konkursowe, których wykorzystanie przez Organizatora zgodnie z Regulaminem i udzielonymi na podstawie Regulaminu zezwoleniami jest zgodne z obowiązującymi przepisami i nie narusza praw osób trzecich, a w szczególności praw autorskich majątkowych, praw pokrewnych oraz praw osobistych. Uczestnik Konkursu oświadcza i zapewnia, iż:

   1. Przysługują mu autorskie prawa osobiste i nieograniczone autorskie prawa majątkowe i prawa pokrewne do zgłaszanej pracy konkursowej, którymi to prawami może swobodnie rozporządzać i korzystać;
   2. Przysługujące mu autorskie prawa majątkowe i prawa pokrewne do pracy konkursowej nie zagrażają i nie naruszają praw osób trzecich, w szczególności nie naruszają ich majątkowych i osobistych praw autorskich lub pokrewnych.
   3. W przypadku prac konkursowych zawierających fotografie lub filmy, uczestnik uzyskał zgodę na wykorzystanie i rozpowszechnianie wizerunku wszystkich osób, których wizerunek został utrwalony na tych fotografiach lub filmach.
  2. Uczestnik Konkursu wyraża zgodę na podanie swojego imienia i nazwiska w ramach listy Finalistów lub listy Laureatów na stronie www Organizatora, a także ich publikację na wystawie oraz w katalogu, o których mowa w pkt 7 i 8 Regulaminu.
  3. Laureat Nagrody Głównej, Nagrody Drugiej oraz Nagrody Prezesa Piotra M. Śliwickiego w Konkursie, z chwilą ogłoszenia wyników Konkursu, za wynagrodzeniem ujętym w kwocie nagrody, przenosi na Organizatora własność nagrodzonej pracy (jako dzieła) oraz przenosi na Organizatora nieograniczone czasowo i terytorialnie autorskie prawa majątkowe, prawa pokrewne i prawa zależne do tej pracy. W związku z powyższym, zdobywcy wymienionych nagród są zobowiązani do zawarcia z Organizatorem – w terminie wskazanym przez Organizatora - umowy przeniesienia autorskich praw majątkowych i praw pokrewnych, zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.
  4. Wraz z prawami autorskimi Laureat Nagrody Głównej, Nagrody Drugiej oraz Nagrody Prezesa Piotra M. Śliwickiego przeniesie na Organizatora, w ramach wynagrodzenia ujętego w kwocie nagrody, prawo własności wszystkich egzemplarzy, na jakich praca konkursowa została złożona w ramach Konkursu.
  5. Bez uszczerbku dla postanowień powyższych, Uczestnik, z chwilą zgłoszenia pracy konkursowej do Konkursu udziela a Organizator nabywa nieodpłatną, niewyłączną licencję, bez ograniczeń czasowych i terytorialnych, na korzystanie i rozporządzanie pracami konkursowymi , wyłącznie w celu ich publikacji w ramach listy Finalistów na stronie www organizatora, wystawienia na wystawie finałowej oraz w katalogu towarzyszącym wystawie finałowej, w tym na następujących polach eksploatacji:
   1. w zakresie utrwalania i zwielokrotniania w całości lub w części - wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową oraz multimedialną, niezależnie od standardu, systemu, formatu, na dowolnym nośniku, w tym w szczególności utrwalanie i zwielokrotnianie w dowolnej ilości i formie;
   2. reprodukowanie zgłoszonej do Konkursu pracy w całości lub fragmencie na stronach internetowych Organizatora, w tym www.artystycznapodrozhestii.pl, www.ergohestia.pl oraz w innych mediach, w ramach promocji Konkursu;
   3. publiczne wykonanie, wystawienie, odtworzenie, nadawanie, i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie prac konkursowych, w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym;
   4. wykorzystywanie prac konkursowych do celów reklamy i promocji Organizatora lub Konkursu.
  6. Licencja, o której mowa w lit. e. powyżej, zostaje udzielona na czas nieoznaczony, z tym, że Finalista zobowiązuje się do nie wypowiadania licencji na czas trwania wystawy finałowej.
 13. 13. Dane osobowe

  1. Dane osobowe Uczestników Konkursu, w szczególności podane w formularzu zgłoszeniowym oraz udostępnione w ramach Konkursu, będą przetwarzane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922 z póź. zm.) w tym na podstawie art. 29 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U.UE.L.2016.119.1) – dalej RODO (GDPR) na potrzeby przeprowadzenia Konkursu i w związku z wykonywaniem niniejszego Regulaminu, a w szczególności w celu komunikacji z Uczestnikami, wyłonienia Laureatów oraz przyznania Nagrody.
  2. Administratorem danych osobowych jest Organizator, tj. Fundacja Artystyczna Podróż Hestii z siedzibą w Sopocie. Dane mogą być powierzone do przetwarzania podmiotom działającym na zlecenie Organizatora.
  3. Udostępnienie danych osobowych na potrzeby wskazane w pkt. a. powyżej, jest dobrowolne, jednakże jest niezbędne w celu wzięcia udziału w Konkursie, w tym do otrzymania nagrody.
 14. 14. Postanowienia końcowe

  1. Uczestnicy Konkursu nadsyłają prace wybrane do Finału na koszt własny i zobowiązani są do ich odebrania w nieprzekraczalnym terminie do 18.06.2021 r. Po upływie tego terminu praca zostanie odesłana na koszt odbiorcy na adres, z którego został nadesłany.
  2. Finaliści Konkursu biorący udział w wystawie finałowej, mają zagwarantowane zakwaterowanie na terenie Warszawy - na czas przeprowadzenia prezentacji i wzięcia udziału w gali finałowej.
  3. Wszystkie informacje dotyczące Konkursu będą publikowane na oficjalnej stronie Konkursu www.artystycznapodrozhestii.pl.
  4. W przypadku zmiany adresu zamieszkania, Uczestnik Konkursu zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić o tym Organizatora. Wszelka komunikacja związana z Konkursem będzie doręczana wyłącznie pod adres podany w formularzu zgłoszeniowym.
  5. Pełna treść niniejszego Regulaminu znajduje się na stronie internetowej www.artystycznapodrozhestii.pl przez cały czas trwania Konkursu.
  6. We wszystkich sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, a w szczególności przepisy kodeksu cywilnego.
  7. W przypadku, gdy po rozstrzygnięciu Konkursu, Organizator poweźmie informację, że Laureat Konkursu lub zgłoszona przez niego praca nie spełniała warunków uczestnictwa w Konkursie, Konkurs zostanie unieważniony, zaś Laureat zwróci nagrodę Organizatorowi.
  8. Organizator ma prawo wprowadzać zmiany do niniejszego Regulaminu z ważnych przyczyn organizacyjnych, technicznych i prawnych, w szczególności zmiany mogą dotyczyć zmiany terminów Konkursu lub dostosowania Regulaminu do zmian prawnych. Organizator, wprowadzając zmianę w Regulaminie, zobowiązany jest poinformować o niej każdego z Uczestników Konkursu, poprzez wysłanie wiadomości e-mail o planowanej zmianie Regulaminu na adres e-mail wskazany w zgłoszeniu z 14-dniowym wyprzedzeniem. Uczestnikowi, który nie zgadza się na zmiany przysługuje prawo do wypowiedzenia Regulaminu, co jest jednoznaczne z rezygnacją z uczestnictwa w Konkursie.
  9. Integralną część niniejszego Regulaminu stanowią załączniki:
   1. Załącznik nr 1 – wzór umowy przeniesienia praw
   2. Załącznik nr 2 – wzór potwierdzenia odbioru nagrody
  10. Organizator udziela informacji pod adresem konkurs@fundacjaaph.pl.
Proszę, przywróć mnie do pionu.