Regulamin 19. edycji
Konkursu Artystyczna Podróż Hestii

 1. 1. Organizator

  Organizatorem 19. edycji Konkursu Artystyczna Podróż Hestii (dalej: „Konkurs”) jest Fundacja Artystyczna Podróż Hestii z siedzibą w Sopocie, 81-731 Sopot, ul. Hestii 1, wpisana do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VIII Wydział Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS0000518962 o numerze NIP 5851469283 i numerze REGON 222134421, ustanowiona aktem notarialnym z dnia 30.06.2014 w kancelarii notarialnej Anny Tarasiuk przez Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń ERGO Hestia Spółka Akcyjna z siedzibą w Sopocie, zwana dalej „Organizatorem”.

 2. 2. Cele Konkursu

  1. Celem Konkursu jest inspirowanie młodych artystów-studentów do własnych, niezależnych poszukiwań twórczych, wspieranie ich w budowaniu swojej drogi artystycznej poprzez możliwość konfrontacji efektów swojej pracy twórczej z opinią ekspertów zasiadających w Jury Konkursu.
  2. Wsparcie w zaistnieniu młodych artystów w polskim i międzynarodowym obiegu sztuki poprzez:
   1. organizację 1-miesięcznej rezydencji artystycznej w Nowym Jorku (Residency Unlimited) dla Laureata Nagrody Głównej;
   2. organizację 1-miesięcznej rezydencji artystycznej w Wilnie (Rupert’s Residency Programme) dla Laureata Nagrody Drugiej;
   3. zorganizowanie w Warszawie wystawy zbiorowej dla finalistów Konkursu wraz
z umieszczeniem prac w katalogu wystawy;
  3. Upowszechnianie w środowisku artystycznym i biznesowym idei promocji młodych artystów
i wspierania edukacji artystycznej poprzez organizowanie przy okazji Konkursu wykładów, spotkań i dyskusji z przedstawicielami świata sztuki i biznesu.
 3. 3. Uczestnicy

  1. Uczestnikiem Konkursu może być każda pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca status studenta IV lub V roku uczelni artystycznej lub kierunku artystycznego uczelni wyższej w Polsce, która zapoznała się z niniejszym Regulaminem i akceptuje jego postanowienia.
  2. Uczestnicy Konkursu muszą posługiwać się językiem angielskim w stopniu umożliwiającym im realizację rezydencji zagranicznej.
  3. W Konkursie mogą brać udział uczestnicy poprzednich edycji Konkursu, w tym finaliści, o ile spełniają kryteria opisane w Regulaminie, z wyjątkiem laureatów ubiegłych edycji.
  4. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy, członkowie władz i przedstawiciele Organizatora Konkursu lub innych podmiotów biorących bezpośredni udział w przygotowaniu i prowadzeniu Konkursu.
  5. Uczestnicy ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i dostarczeniem prac konkursowych Organizatorowi.
  6. Osoby biorące udział w Konkursie, poprzez zaakceptowanie oświadczenia zawartego w formularzu zgłoszenia do Konkursu, potwierdzają zapoznanie się, akceptację i przyjęcie do stosowania, postanowień niniejszego Regulaminu.
  7. Uczestnik może zgłosić do Konkursu jedną, oryginalną, wykonaną samodzielnie przez siebie pracę, która jest jego własnością i do której żadnych roszczeń nie mają osoby trzecie.
  8. Udział w Konkursie jest bezpłatny i dobrowolny.
 4. 4. Harmonogram

  Konkurs będzie prowadzony zgodnie z następującym harmonogramem:

  1. 15.01.2020 r. – ogłoszenie Konkursu na stronie www.artystycznapodrozhestii.pl/konkurs.
  2. Od 15.01.2020 do 30.04.2020 r. – nadsyłanie zgłoszeń drogą on-line.
  3. Do 19.06.2020 r. – wybór finalistów Konkursu i publikacja ich nazwisk na stronie Konkursu www.artystycznapodrozhestii.pl/konkurs.
  4. Od 19.06.2020 r. do 30.06.2020 r. – dostarczenie przez Uczestników oryginałów prac do Pawilonu Sztuki ERGO Hestia w Warszawie przy ul. Kostrzewskiego 1.
  5. 07.09.2020 r. - 20.09.2020 r. - wystawa finalistów w pawilonie „Muzeum nad Wisłą” Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie.
  6. 18.09.2020 r. – osobiste prezentacje finalistów przed członkami Jury w Muzeum nad Wisłą – filii Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie.
  7. 18.09.2020 r. - ogłoszenie nazwisk Laureatów Konkursu podczas wystawy finałowej, która odbędzie się w Warszawie w Muzeum Sztuki Nowoczesnej.
 5. 5. Techniki

  Na Konkurs można nadsyłać prace z obszarów: malarstwa, grafiki, rzeźby i instalacji, fotografii, sztuki cyfrowej, performance, spełniające kryteria opisane poniżej:

  1. Malarstwo - dzieła wykonane w dowolnej technice (olej, tempera, akryl, akwarela, kredki, kolaż itd.) i na dowolnym materiale (płótno, papier, drewno, plastik, metal itd.). Maksymalny dozwolony wymiar każdej pracy to 300 cm na każdym boku. Dozwolone jest stworzenie poliptyku jako jednego dzieła - pod warunkiem, że jego całkowite wymiary nie przekroczą 300 cm x 300 cm.
  2. Grafika warsztatowa - dzieło wykonane w dowolnej technice.Maksymalny dozwolony wymiar każdej pracy to 300 cm na każdym boku. Dozwolone jest stworzenie poliptyku jako jednego dzieła - pod warunkiem, że jego całkowite wymiary nie przekroczą 300 cm x 300 cm.
  3. Rzeźba i instalacja - prace mogą zostać wykonane z dowolnego materiału z możliwością wykorzystania efektów dźwiękowych, świetlnych i filmu. Maksymalny dozwolony rozmiar każdej pracy to 200 cm długości, 100 cm głębokości i 200 cm wysokości.
  4. Fotografia - fotografie i fotografie z obróbkami graficznymi wykonanymi przy pomocy programów graficznych. Dozwolone jest dostarczenie serii zdjęć, jeśli całkowity ich rozmiar nie przekroczy 300 cm x 300 cm a seria nie przekroczy 10 obiektów. w przypadku wejścia do Finału, artysta zobowiązany jest przekazać na wystawę pracę wydrukowaną na papierze archiwalnym i odpowiednio zabezpieczoną certyfikatem. W momencie otrzymania nagrody artysta zobowiązany jest do dostarczenia certyfikatu na papier fotograficzny.
  5. Sztuka cyfrowa - dzieła w całości zrealizowane przy pomocy komputera lub za pomocą aplikacji i urządzeń cyfrowych. Są to obrazy, filmy, instalacje, w których znaczącą rolę gra użycie mediów cyfrowych. Maksymalny czas trwania filmu wynosi 10 minut. Film musi być dostarczony wyłącznie w panelu zgłoszenia w formie aktywnego linku do serwisu Vimeo.pl wraz z kodem dostępu, jeśli jest wymagalny.
  6. Performance - zapis sytuacji artystycznej, której przedmiotem i podmiotem jest ciało performera w określonym kontekście czasu i przestrzeni. Zapis performance obejmuje:
   1. minimum 7 zdjęć z przeprowadzonego działania
   2. dokumentacja wideo – maksymalny czas trwania filmu wynosi 10 minut. Dokumentacja wideo musi być dostarczona wyłącznie w panelu zgłoszenia w formie aktywnego linku do serwisu Vimeo.pl wraz z kodem dostępu, jeśli jest wymagalny.
 6. 6. Sposoby zgłoszenia się do Konkursu

  1. Zgłoszenie do Konkursu następuje od dnia 15 stycznia 2020 r. do dnia 30 kwietnia 2020 r., wyłącznie poprzez skorzystanie z metody on-line.
  2. Link do formularza zgłoszeniowego znajduje się na stronie www.artystycznapodrozhestii.pl/konkurs.
  3. Aby wziąć udział w Konkursie należy w okresie od 15 stycznia 2020 r. do dnia 30 kwietnia 2020 r. roku włącznie:
   1. poprawnie wypełnić w całości formularz zgłoszeniowy, dostępny na stronie www.artystycznapodrozhestii.pl/konkurs, w którym należy podać w szczególności: imię i nazwisko, adres poczty elektronicznej (e-mail), numer telefonu kontaktowego;
   2. potwierdzić w formularzu zgłoszeniowym zapoznanie się, akceptację i zobowiązanie do przestrzegania Regulaminu;
   3. złożyć oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych na cele Konkursu;
   4. załączyć pracę konkursową, w formie elektronicznej w formacie pliku PDF, zaś w przypadku filmów, w formie aktywnego linku do serwisu Vimeo.pl wraz z kodem dostępu, jeśli jest wymagalny. Rozmiar zgłaszanej pracy nie może przekroczyć 200 MB.
  4. Niedopuszczalne jest zgłoszenie przez Uczestnika do Konkursu pracy konkursowej, do której prawa przysługują innym osobom niż Uczestnik Konkursu.
  5. Niedopuszczalne jest zgłoszenie przez Uczestnika do Konkursu pracy konkursowej, która zawiera treści sprzeczne z prawem lub narusza prawa lub dobra osobiste osób trzecich.
  6. Prace autorów niespełniających warunków uczestnictwa, o których mowa w pkt 3 Regulaminu oraz nie spełniające warunków, o których mowa w lit. c, d i e powyżej, nie biorą udziału w Konkursie.
  7. Jury spośród prawidłowo dokonanych zgłoszeń wybierze do dnia 19.06.2020 r. maksymalnie 25 Finalistów Konkursu.
  8. Prace zakwalifikowane do finału i nazwiska Finalistów zostaną umieszczone na stronie Organizatora pod adresem www.artystycznapodrozhestii.pl/konkurs.
 7. 7. Sposoby dostarczania prac finałowych na wystawę

  1. Finaliści Konkursu, wybrani przez Jury zgodnie pkt 6 Regulaminu zobowiązani są w terminie do dnia 30.06.2020 r.:
   1. dostarczyć oryginał zakwalifikowanej do Finału (finałowej) pracy konkursowej do Pawilonu Sztuki ERGO Hestia w Warszawie, adres: ul. Kostrzewskiego 1, 00-768 Warszawa.
   2. dostarczyć oryginał podpisanego przez Finalistę Regulaminu na adres Pawilonu Sztuki ERGO Hestia w Warszawie, ul. Kostrzewskiego 1, 00-768 Warszawa.
  2. Prace finałowe należy przesyłać w opakowaniu wykluczającym uszkodzenie. Dostawa oraz odbiór prac na Konkurs następuje na koszt i ryzyko Uczestnika Konkursu.
  3. Finałowe prace będą przyjęte na wystawę wyłącznie, jeśli będą przystosowane do wystawiennictwa.
  4. Prace finałowe powinny być opatrzone sygnaturą oraz czytelnym opisem na odwrocie obrazu/dzieła oraz dołączoną metryczką zawierającą imię i nazwisko autora, tytuł obrazu, wymiary, technikę, rok powstania oraz oznaczenia –„góra”, „dół”.
  5. Prace w kategorii sztuka cyfrowa i wideo performance powinny być dostarczone w formacie DVD-Video, AVI, MOV, nagrane na płycie CD/DVD wraz ze szczegółowym opisem plików zawierającym tytuł, datę i miejsce wykonania, imię i nazwisko autora dokumentacji. Przesłane materiały nie będą zwracane.
  6. Prace finałowe wymagające montażu, aranżacji przestrzennej, zestawień muszą posiadać dokładną instrukcję ich eksponowania, a wszystkie elementy montażowe powinny być załączone do pracy wraz z instrukcją.
  7. Koszty ewentualnego ubezpieczenia prac konkursowej ponoszą Uczestnicy.
  8. Na wystawie zostaną zaprezentowane prace wszystkich autorów zakwalifikowanych do Finału Konkursu, którzy spełnili warunki określone w lit. a-f powyżej.
  9. Wystawa prac Finalistów Konkursu odbędzie się w pawilonie „Muzeum nad Wisłą” Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie.
  10. Zgłoszonych do Konkursu prac nie można wycofać z wystawy przed jej zakończeniem.
  11. Uczestnik zobowiązany jest do odbioru prac na własny koszt w możliwie jak najkrótszym czasie od zakończenia wystawy, nie później jednak niż w nieprzekraczalnym terminie do 25 września 2020. Po upływie tego terminu praca zostanie odesłana na koszt odbiorcy na adres, z którego został nadesłany.
 8. 8. Katalog wystawy finałowej

  1. Wystawie prac finalistów 19. edycji Konkursu towarzyszyć będzie katalog zawierający wszystkie wybrane do Finału prace konkursowe.
  2. Finaliści zobowiązani są do przesłania drogą mailową na adres konkurs@fundacjaaph.pl do dnia 24.06.2020 włącznie, danych do prezentacji pracy w katalogu:
   1. imię i nazwisko autora
   2. pełna nazwa uczelni
   3. pełna nazwa wydziału
   4. tytuł pracy
   5. technika wykonania pracy
   6. wymiary pracy w centymetrach (szerokość x wysokość x głębokość)
   7. rok powstania pracy
   8. zdjęcie pracy w rozdzielczości minimum 300 dpi dla formatu A4, Cmyk
   9. opis pracy: maksymalnie 1000 znaków
  3. W katalogu zostaną opublikowane wyłącznie prace Finalistów, którzy spełnili warunki opisane pkt. 8 a Regulaminu powyżej.
 9. 9. Jury

  1. Oceny prac konkursowych i wyboru Finalistów oraz Laureatów Konkursu dokonywać będzie Jury powołane przez Organizatora.
  2. Organizator ogłasza skład Jury jednorazowo na potrzeby danej edycji Konkursu. Skład Jury może ulegać zmianie w kolejnych edycjach.
  3. Organizator powołuje międzynarodowe Jury 19. edycji Konkursu w składzie:
   1. Piotr Maria Śliwicki - Przewodniczący, prezes Sopockiego Towarzystwa Ubezpieczeń ERGO Hestia SA;
   2. Nathalie Anglès - kuratorka i krytyczka sztuki. Założycielka i dyrektor centrum rezydencyjnego Residency Unlimited w Nowym Jorku, Stany Zjednoczone;
   3. Sebastian Cichocki - kurator, Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie;
   4. Jarosław Fliciński - artysta;
   5. Magdalena Kąkolewska - prezes Fundacji Artystyczna Podróż Hestii;
   6. Paweł Sosnowski - krytyk, kurator, Fundacja i Galeria Propaganda;
   7. Michał Suchora - kurator, Galeria BWA Warszawa;
   8. Bogna Świątkowska - prezes Fundacji „Bęc Zmiana”;
   9. Agnieszka Tarasiuk - kuratorka, Muzeum Rzeźby im. X. Dunikowskiego, oddział Muzeum Narodowego w Warszawie
  4. Jury ma zapewnioną całkowitą niezależność podejmowania decyzji. Jego werdykt jest ostateczny.
 10. 10. Sposób wyłaniania zwycięzców

  Selekcja prac będzie podzielona na 2 etapy:

  1. Jury, na podstawie nadesłanych przez Uczestników drogą elektroniczną zgłoszeń, wyłoni w drodze głosowania do dnia 19.06.2020 roku Finalistów Konkursu.
  2. Finaliści w dniu Gali Finałowej, tj. 18.09.2020, na spotkaniu z członkami Jury przedstawią osobiście ustną prezentację swojej twórczości. Rozmowa z członkami Jury odbywać się będzie w języku polskim.
  3. Jury ma prawo do zadawania pytań. Pytania i dyskusja odbędą się po zakończeniu prezentacji.
  4. Po zakończeniu prezentacji, Jury w drodze głosowania wyłoni spośród Finalistów 2 Laureatów Konkursu:
   1. Laureata Nagrody Głównej;
   2. Laureata Nagrody Drugiej;
  5. Ogłoszenie nazwisk Laureatów Konkursu nastąpi dnia 18 września 2020 podczas Gali Finałowej w Muzeum nad Wisłą – filii Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie.
  6. Informacja o wynikach Konkursu zostanie zamieszczona także na stronie internetowej Organizatora pod adresem www.artystycznapodrozhestii.pl/konkurs.
 11. 11. Nagrody

  Laureaci Konkursu, z zastrzeżeniem pkt d-g poniżej, otrzymują następujące nagrody;

  1. Nagroda Główna „Rezydencja w Nowym Jorku”

   Zdobywca Nagrody Głównej otrzymuje, z zastrzeżeniem pkt. d-g poniżej, Nagrodę, którą jest 1-miesięczna rezydencja w Nowym Jorku, zrealizowana w ciągu 6 miesięcy od ogłoszenia laureatów 19.edycji konkursu.. W ramach nagrody Organizator opłaca zakwaterowanie, bilet lotniczy w obie strony, ubezpieczenie na cały czas trwania podróży, kieszonkowe w wysokości 4 000 USD w przeliczeniu na PLN według kursu NBP z dnia poprzedzającego wypłatę.

  2. Nagroda Druga

   Zdobywca Nagrody Drugiej otrzymuje, z zastrzeżeniem pkt. d-g poniżej, Nagrodę, którą jest 1-miesięczna rezydencja w Wilnie zrealizowana w ciągu 6 miesięcy od ogłoszenia laureatów 19.edycji konkursu.. W ramach nagrody Organizator opłaca zakwaterowanie, bilet lotniczy w obie strony, ubezpieczenie na cały czas trwania podróży, kieszonkowe w wysokości 1500 EUR w przeliczeniu na PLN według kursu NBP z dnia poprzedzającego wypłatę.

  3. Organizator w imieniu Fundatora może przyznać Nagrodę Specjalną Prezesa Grupy ERGO Hestia, pana Piotra M. Śliwickiego (Fundator Nagrody Specjalnej). Nagrodą jest współpraca przy projekcie koncepcji wizualnej Raportu Rocznego Grupy ERGO Hestia na warunkach komercyjnych, uregulowanych osobnymi umowami.
  4. Laureaci Nagrody Głównej, Nagrody Drugiej zobowiązani są do odbycia rezydencji w wyznaczonych terminach. Niezrealizowanie nagrody w podanym terminie skutkuje utratą Nagrody przy zachowaniu pozostałych postanowień niniejszego Regulaminu, w tym przeniesienia autorskich praw majątkowych do wyłonionej w konkursie pracy na rzecz Organizatora zgodnie z Umową, będącą integralną częścią niniejszego Regulaminu.
  5. Warunkiem przyznania Nagrody Głównej, Nagrody Drugiej i Nagrody Specjalnej jest podpisanie przez Laureata z Organizatorem Konkursu umowy, której wzór stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu. Umowa ta przenosi na Organizatora autorskie prawa majątkowe i prawa pokrewne do nagrodzonej pracy konkursowej.
  6. Laureat zobowiązany jest do potwierdzenia odbioru nagrody poprzez podpisanie potwierdzenia odbioru Nagrody, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do Regulaminu.
  7. Wartość Nagrody Głównej, Nagrody Drugiej i Nagrody Specjalnej zostanie wskazana w umowie przenoszącej prawa do pracy konkursowej, o której mowa w pkt. f powyżej.
  8. Podatek od nagród w wysokości 10% wartości Nagrody określonej w pkt. a-c powyżej pokrywa Laureat, zgodnie z obowiązującymi przepisami. Nagroda pieniężna (kieszonkowe) jest wypłacana Laureatowi Konkursu po potrąceniu podatku od nagrody.
  9. Podatek od nagród określony w pkt. h powyżej oraz zaliczki na podatek dochodowy osób fizycznych określone w pkt. h powyżej nalicza i pobiera Organizator Konkursu zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa.
 12. 12. Prawa autorskie i prawa pokrewne

  1. Do Konkursu mogą być zgłaszane jedynie takie prace konkursowe, których wykorzystanie przez Organizatora zgodnie z Regulaminem i udzielonymi na podstawie Regulaminu zezwoleniami jest zgodne z obowiązującymi przepisami i nie narusza praw osób trzecich, a w szczególności praw autorskich majątkowych, praw pokrewnych oraz praw osobistych. Uczestnik Konkursu oświadcza i zapewnia, iż:

   1. Przysługują mu autorskie prawa osobiste i nieograniczone autorskie prawa majątkowe i prawa pokrewne do zgłaszanej pracy konkursowej, którymi to prawami może swobodnie rozporządzać i korzystać;
   2. Przysługujące mu autorskie prawa majątkowe i prawa pokrewne do pracy konkursowej nie zagrażają i nie naruszają praw osób trzecich, w szczególności nie naruszają ich majątkowych i osobistych praw autorskich lub pokrewnych.
   3. W przypadku prac konkursowych zawierających fotografie lub filmy, uczestnik uzyskał zgodę na wykorzystanie i rozpowszechnianie wizerunku wszystkich osób, których wizerunek został utrwalony na tych fotografiach lub filmach.
  2. Uczestnik Konkursu wyraża zgodę na podanie swojego imienia i nazwiska w ramach listy Finalistów lub listy Laureatów na stronie www Organizatora, a także ich publikację na wystawie oraz w katalogu, o których mowa w pkt 7 i 8 Regulaminu.
  3. Laureat Nagrody Głównej, Nagrody Drugiej oraz Nagrody Prezesa Piotra M. Śliwickiego w Konkursie, z chwilą ogłoszenia wyników Konkursu, za wynagrodzeniem ujętym w kwocie nagrody, przenosi na Organizatora własność nagrodzonej pracy (jako dzieła) oraz przenosi na Organizatora nieograniczone czasowo i terytorialnie autorskie prawa majątkowe, prawa pokrewne i prawa zależne do tej pracy. W związku z powyższym, zdobywcy wymienionych nagród są zobowiązani do zawarcia z Organizatorem – w terminie wskazanym przez Organizatora - umowy przeniesienia autorskich praw majątkowych i praw pokrewnych, zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.
  4. Wraz z prawami autorskimi Laureat Nagrody Głównej, Nagrody Drugiej oraz Nagrody Prezesa Piotra M. Śliwickiego przeniesie na Organizatora, w ramach wynagrodzenia ujętego w kwocie nagrody, prawo własności wszystkich egzemplarzy, na jakich praca konkursowa została złożona w ramach Konkursu.
  5. Bez uszczerbku dla postanowień powyższych, Uczestnik, z chwilą zgłoszenia pracy konkursowej do Konkursu udziela a Organizator nabywa nieodpłatną, niewyłączną licencję, bez ograniczeń czasowych i terytorialnych, na korzystanie i rozporządzanie pracami konkursowymi , wyłącznie w celu ich publikacji w ramach listy Finalistów na stronie www organizatora, wystawienia na wystawie finałowej oraz w katalogu towarzyszącym wystawie finałowej, w tym na następujących polach eksploatacji:
   1. w zakresie utrwalania i zwielokrotniania w całości lub w części - wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową oraz multimedialną, niezależnie od standardu, systemu, formatu, na dowolnym nośniku, w tym w szczególności utrwalanie i zwielokrotnianie w dowolnej ilości i formie;
   2. reprodukowanie zgłoszonej do Konkursu pracy w całości lub fragmencie na stronach internetowych Organizatora, w tym www.artystycznapodrozhestii.pl, www.ergohestia.pl oraz w innych mediach, w ramach promocji Konkursu;
   3. publiczne wykonanie, wystawienie, odtworzenie, nadawanie, i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie prac konkursowych, w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym;
   4. wykorzystywanie prac konkursowych do celów reklamy i promocji Organizatora lub Konkursu.
  6. Licencja, o której mowa w lit. e. powyżej, zostaje udzielona na czas nieoznaczony, z tym, że Finalista zobowiązuje się do nie wypowiadania licencji na czas trwania wystawy finałowej.
 13. 13. Dane osobowe

  1. Dane osobowe Uczestników Konkursu, w szczególności podane w formularzu zgłoszeniowym oraz udostępnione w ramach Konkursu, będą przetwarzane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922 z póź. zm.) w tym na podstawie art. 29 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U.UE.L.2016.119.1) – dalej RODO (GDPR) na potrzeby przeprowadzenia Konkursu i w związku z wykonywaniem niniejszego Regulaminu, a w szczególności w celu komunikacji z Uczestnikami, wyłonienia Laureatów oraz przyznania Nagrody.
  2. Administratorem danych osobowych jest Organizator, tj. Fundacja Artystyczna Podróż Hestii z siedzibą w Sopocie. Dane mogą być powierzone do przetwarzania podmiotom działającym na zlecenie Organizatora.
  3. Udostępnienie danych osobowych na potrzeby wskazane w pkt. a. powyżej, jest dobrowolne, jednakże jest niezbędne w celu wzięcia udziału w Konkursie, w tym do otrzymania nagrody.
 14. 14. Postanowienia końcowe

  1. Uczestnicy Konkursu nadsyłają prace wybrane do Finału na koszt własny i zobowiązani są do ich odebrania w nieprzekraczalnym terminie do 25.09.2020 r. Po upływie tego terminu praca zostanie odesłana na koszt odbiorcy na adres, z którego został nadesłany.
  2. Finaliści Konkursu biorący udział w wystawie finałowej, mają zagwarantowane zakwaterowanie na terenie Warszawy - na czas przeprowadzenia prezentacji i wzięcia udziału w gali finałowej.
  3. Wszystkie informacje dotyczące Konkursu będą publikowane na oficjalnej stronie Konkursu www.artystycznapodrozhestii.pl.
  4. W przypadku zmiany adresu zamieszkania, Uczestnik Konkursu zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić o tym Organizatora. Wszelka komunikacja związana z Konkursem będzie doręczana wyłącznie pod adres podany w formularzu zgłoszeniowym.
  5. Pełna treść niniejszego Regulaminu znajduje się na stronie internetowej www.artystycznapodrozhestii.pl przez cały czas trwania Konkursu.
  6. We wszystkich sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, a w szczególności przepisy kodeksu cywilnego.
  7. W przypadku, gdy po rozstrzygnięciu Konkursu, Organizator poweźmie informację, że Laureat Konkursu lub zgłoszona przez niego praca nie spełniała warunków uczestnictwa w Konkursie, Konkurs zostanie unieważniony, zaś Laureat zwróci nagrodę Organizatorowi.
  8. Organizator ma prawo wprowadzać zmiany do niniejszego Regulaminu z ważnych przyczyn organizacyjnych, technicznych i prawnych, w szczególności zmiany mogą dotyczyć zmiany terminów Konkursu lub dostosowania Regulaminu do zmian prawnych. Organizator, wprowadzając zmianę w Regulaminie, zobowiązany jest poinformować o niej każdego z Uczestników Konkursu, poprzez wysłanie wiadomości e-mail o planowanej zmianie Regulaminu na adres e-mail wskazany w zgłoszeniu z 14-dniowym wyprzedzeniem. Uczestnikowi, który nie zgadza się na zmiany przysługuje prawo do wypowiedzenia Regulaminu, co jest jednoznaczne z rezygnacją z uczestnictwa w Konkursie.
  9. Integralną część niniejszego Regulaminu stanowią załączniki:
   1. Załącznik nr 1 – wzór umowy przeniesienia praw
   2. Załącznik nr 2 – wzór potwierdzenia odbioru nagrody
  10. Organizator udziela informacji pod adresem konkurs@fundacjaaph.pl.
Pobierz regulamin
Organizator
Artystyczna Podróż Hestii
Mecenas
ERGO Hestia
Partner strategiczny
MSN
Patronat honorowy 19. edycji
Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego
Narodowe Centrum Kultury
Zakochaj Sie W Warszawie
Partnerzy
bęc zmiana
Akademia sztuk pięknych im. Eugeniusza Gepperta we Wrocławiu
ASP Katowice
Akademia sztuk pięknych w Gdańsku
UAP Poznań
Akademia sztuk pięknych im. Jana Matejki w Krakowie
Akademia Sztuki
Residency Unlimited
Rubert
Partnerzy medialni
KMAG
TVP Kultura
Magazyn SZUM
Notes na 6 tygodni
Contemporary Lynx
ArtInfo
warsawolic
BLOK Magazine
Polityka
Proszę, przywróć mnie do pionu.